REGULAMIN OŚRODKA WILLA HANECZKA

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka Willa Haneczka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpisanie do ewidencji gości, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę na poczet rezerwacji w ośrodku Willa Haneczka lub całej należności za pobyt w ośrodku Willa Haneczka. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka Willa Haneczka.

 

§2 DOBA w OŚRODKU WILLA HANECZKA

 1. Pokój w ośrodku Willa Haneczka wynajmowany jest na doby wyznaczone godzinowo w niniejszym Regulaminie i zapłata dotyczy za ilość osobodób w pokoju.
 2. Doba w ośrodku Willa Haneczka trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu .
 3. Prośbę o przedłużenie doby w ośrodku Willa Haneczka  Gość powinien zgłosić jak najszybciej osobiście lub drogą telefoniczną. Właściciel środka Willa Haneczka może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 4. Ośrodek Willa Haneczka zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w ośrodku Willa Haneczka w przypadku nie dokonania przed rozpoczęciem dalszego zakwaterowania pełnej płatności za pobyt.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi / właścicielowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem .
 2. Gość  przebywający w ośrodku Willa Haneczka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. W związku z pobieraniem zapłaty od osoby za dobę, a nie za pokój, osoby niezameldowane w ośrodku Willa Haneczka nie mogą przebywać w nim.
 4. Willa Haneczka zastrzega sobie prawo do pobrania należności w dniu przyjazdu za cały pobyt. Zapłacona należność wrazie skróecenia pobytu w ośrodku Willa Haneczka nie zostanie zwrócona.
 5. Rezerwacja jest dokonana jeżeli zostanie dokonana przedpłata na wskazane konto w wysokości 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty na poczet rezerwacji osobodoby / pokoju w ośrodku Willa Haneczka może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji osobodoby / pokoju 7 dni przed przyjazdem lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Willi Haneczka, przedpłata nie zostaje zwrócona.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby w ośrodku Willa Haneczka nie zwraca opłaty za zarezerwowane i niewykorzystane doby.
 8. Za dzieci do lat 5 jest pobierana opłata uzgodniona z Gościem w trakcie rezerwacji natomiast za dzieci powyżej 5 lat opłata obowiązuje jak za osobę dorosłą.

 

§4 USŁUGI

 1. Ośrodek Willa Haneczka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13 -go roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka Willa Haneczka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość w ośrodku Willa Haneczka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w ośrodku Willa Haneczka, powstałe z jego winy.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu,ośrodek Willa Haneczka może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań ośrodka  Willa Haneczka, a w szczególności, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia ośrodka Willa Haneczka .W takim wypadku należność za niewykorzystany pobyt dokonana zapłata nie będzie zwrócona.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi od pokoju i głównego wejścia na klucz.
 5. W ośrodku Willa Haneczka przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do ośrodka Willa Haneczka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ  OŚRODKA WILLA HANECZKA

 1. Ośrodek Willa Haneczka  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z ośrodka Willa Haneczka oraz za sprzęt gości grzecznościowo przechowywany przez ośrodek Willa Haneczka np. rowery.
 2. Ośrodek Willa Haneczka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na niestrzeżonym miejscu postojowym ośrodka Willi Haneczka, czy poza terenem ośrodka Willa Haneczka.
 3. Ośrodek Willa Haneczka nie posiada ubezpieczenia OC na terenie niestrzeżonego parkingu, dla pojazdów z niego korzystających.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w ośrodku Willa Haneczka przez wyjeżdżającego Gościa oraz rzeczy materialne i niematerialne nie będą odsyłane na wskazany przez Gościa adres.

§8 CISZA NOCNA

 1. W ośrodku Willa Haneczka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ośrodek Willa Haneczka nie akceptują obecności zwierząt.
 2. W ośrodku Willa Haneczka i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W ośrodku Willa Haneczka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez ośrodek Willa Haneczka z siedzibą w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej 21 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w ośrodku Willa Haneczka. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zabrania się hałasowania na terenie ośrodka Willa Haneczka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości .
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach ośrodka Willa Haneczka i ich wyposażeniu oraz przestawiania mebli.

 

Dyrekcja ośrodka Willa Haneczka.

Życzymy miłego pobytu .