§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Haneczka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpisanie do ewidencji gości, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę na poczet rezerwacji w Willi Haneczka lub całej należności za pobyt w Willi Haneczka. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Haneczka.

 

§2 DOBA w WILLI HANECZKA

 1. Pokój w Willi Haneczka wynajmowany jest na doby pokojowe i zapłata dotyczy za ilość osób w pokoju.
 2. Doba w Willi Haneczka trwa od godziny 13:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej osobiście lub drogą telefoniczną. Właściciel Willi Haneczka może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Willa Haneczka zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Willi Haneczka w przypadku nie dokonania przed rozpoczęciem dalszego zakwaterowania pełnej płatności za pobyt.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem .
 2. Gość Willi Haneczki nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. W związku z pobieraniem zapłaty od osoby za dobę a nie za pokój, osoby niezameldowane w Willi Haneczka nie mogą przebywać w Willi Haneczka.
 4. Willa Haneczka zastrzega sobie prawo do pobrania należności w dniu przyjazdu za cały pobyt.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata na wskazane konto w wysokości 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty na poczet rezerwacji pokoi w Willi Haneczce może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 13:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Willi Haneczka, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Willa Haneczka nie zwraca opłaty za zarezerwowane i niewykorzystane doby.
 8. Za dzieci do lat 5 jest pobierana opłata uzgodniona z Gościem w trakcie rezerwacji.

 

§4 USŁUGI

 1. Willa Haneczka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Haneczka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Willi Haneczka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Willi Haneczka, powstałe z jego winy.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Willa Haneczka może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi Haneczka, a w szczególności, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi Haneczka .W takim wypadku należność za niewykorzystany pobyt dokonana zapłata nie będzie zwrócona.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi od pokoju i głównego wejścia na klucz.
 5. W Willi Haneczka przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Willi Haneczka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI HANECZKA

 1. Willa Haneczka  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z Willi Haneczka oraz za sprzęt gości grzecznościowo przechowywany      przez Willa Haneczka np. rowery.
 2. Willa Haneczka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Willi Haneczka czy poza terenem Willa Haneczka.
 3. Willa Haneczka nie posiada ubezpieczenia OC na terenie niestrzeżonego parkingu, dla pojazdów z niego korzystających.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Willi Haneczka przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa Haneczka przechowuje powyższe przedmioty przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Willi Haneczka. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

§8 CISZA NOCNA

 1. W Willi Haneczka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Willa Haneczka nie akceptują obecności zwierząt.
 2. W Willi Haneczka i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W Willi Haneczka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Willę Haneczka z siedzibą w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej 21 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Willi Haneczka. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi Haneczka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości .
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Willi Haneczka i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania